آل دوستين
 
 
 

مايه اصل و نسب اندر گردش دوران  زر است

متصل خون مى خورد تيغی که كه صاحب جوهر است

شاه اگر مفلس بود چون مرغ بی بال وپراست

جای آدنایش شمارند گرچه آن اسکندر است

شصت و شاهد هر دو إدعای بزرگى مى كنند

پس سبب چیست که انگشت كوچك لايق انگشتر است ؟

كسى برزمین وناکسی بالا نشيندعیب نيست

روى دريا خس نشيند، قعر دريا گوهر است

دود اگر بالا نشيند، كسر شان شعله نيست

جاى چشم  ابرو نگيرد گر چه آن بالاتر است

آهن وفولاد هردو ازیک کوره میآیند برون

آن یکی شمشیر گردد آن دگر نعل خراست

لباس كهنه پوشیدن باعث درد سر است

گرچه آستين كوته چين و چروكش كمتر است

كره اسب از نجابت  در تعقب مى دود

اماكره خر از خريت  پيش پيش مادر است

إين روزگار سفله باکسی یاری هرگز نکرد

نوازشهای مادر بیشتر بادختر است

دختر هرکس با عفت بود آن مفت شوهراست

 

 |+| نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 21:30  توسط salah  | 
 
  بالا